•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Pokyny Podpora

Pozor - nie ste prihlásení!

Tlačivo môžete vyplniť, ale vytvoriť alebo odoslať ho na email je možné až po prihlásení. Ak ešte nemáte prihlasovací účet môžete si ho vytvoriť alebo sa prihláste cez sociálnu sieť, ak ste už registrovaný užívateľ. (?) Prihlásenie cez sociálnu sieť bude fungovať len ak pre prihlásenie na portáli ipdf.sk používate rovnaký email, akým sa registrujete v sociálnej sieti.

Prihlásenie

Vykonávam príkaz..
Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.
Pozor - platnosť spojenia uplynie za 1800 s. Kvôli bezpečnosti budete automaticky odhlásení. Pre predĺženie kliknite na Predĺžiť
Dobu platnosti spojenia môžete tiež upraviť v nastaveniach účtu.
Tento formulár umožňuje vytvorenie daňového priznania pre fyzické osoby typ A (zamestnanci) alebo typ B (živnostníci, ostatné príjmy) za rok 2023 (podávané do 31.03.2024).
Podľa zadaného typu príjmu (príjmov) formulár automaticky rozhodne, ktorý typ priznania je vhodné vytvoriť.
Exportný súbor pre nahratie na portál Finančnej správy alebo do aplikácie eDane stiahnete po správnom vyplnení kliknutím na červené tlačidlo eDane (skryté pri neúplných údajoch).

Príjmy zo zamestnania a dohôd

Celkový príjem zo všetkých zamestnaní a dohôd Sčítajte sumy z riadku 01 na tlačive Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti - suma už zahŕňa aj príjem z prác na dohodu. Nezahŕňajte príjem od zahraničných zamestnávateľov. Kde nájdem údaje?
- z toho príjem zo všetkých dohôd Sčítajte sumy z riadku 01a na tlačive Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti.
Uvádza sa suma príjmov z:
- Dohôd o pracovnej činnosti
- Dohôd o vykonaní práce
- Dohôd o brigádnickej práci študenta
- zrazené preddavky dane podľa § 35 Sčítajte sumy z riadku 18 na tlačive Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti (Úhrn preddavkov na daň § 35 zákona, zrazených zamestnávateľmi, ktorí sú platiteľmi dane, neupravený o daňový bonus § 33)

Príjmy z podnikania
Príjmy Výdaje

Príjmy zo živnosti (SZČO)
Príjmy z asistenčných služieb, opatrovníctva
a činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním
Príjmy z poľnohospodárkej výroby,
lesného a vodného hospodárstva
Príjem z autorského diela a umeleckého výkonu
Príjem zo znaleckej a tlmočníckej činnosti
Príjem zo sprostredkovateľskej činnosti
Príjem zo športovej činnosti
Príjem spoločníka (v.o.s.) a komplementára (k.s.) Paušálne výdavky nie je možné uplatniť pre spoločníkov a komplementárov.
Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti Výdaj možno uviesť maximálne do výšky príjmu. Môžete si uplatniť jednorazovú sumu 500 EUR pre zníženie základu dane (znížením príjmov).
SPOLU ...
Ak vediete jednoduché alebo podvojné účtovníctvo, nastavte "Vediem jednoduché (podvojné) účtovníctvo" a bude potrebné vyplniť aj dodatočné tabuľky 1a) resp. 1b) na str. 4 v daňovom priznaní typu B. V takom prípade preneste údaje zo "Sprievodcu daňovým priznaním" kliknutím na tlačidlo navrchu "Preniesť údaje" do "Daň z príjmu fyzických osôb typ B", kde vyplníte uvedené tabuľky.

Toto tlačivo "Sprievodca daňovým priznaním" pokrýva len najbežnejšie typy daňových príjmov. Pre zadanie špecifických prípadov (napr. príjem zo zahraničia, kapitálový príjem, daňová strata z minulých rokov - vrátane COVID odpočtu, príjem z použitia diela, výhry, predaj nehnuteľnosti apod.) je potrebné vyplniť daňové priznanie - typ B. V takom prípade môžete vyplniť tohto Sprievodcu DP a preniesť údaje z neho priamo do daňového priznania typu B kliknutím na tlačidlo "Preniesť údaje", kde vyplníte potrebné polia.

Úľavy na dani


Príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) - max. do výšky 180 Eur. Uvádzajte len Vaše príspevky, nie príspevky uhradené Vaším prípadným zamestnávateľom.Počet mesiacov (1-12) Zaplatené úroky z úveru na bývanie

Meno a priezvisko Rodné číslo Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Darovanie daneÚdaje sa nastavia do priznania, ak bude vypočítaná daň vyššia ako nula.

Údaje o príjímateľovi Zoznam príjemcov


Údaje daňovníkaPriezvisko Pre vyhľadanie podnikateľa zadajte prvé 3 písmená obchodného mena, IČO alebo DIČ (treba byť prihlásený).
Meno
DIČ Ak nie je DIČ pridelené, uveďte rodné číslo (bez lomítka).
Titul pred / za menom /
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Telefón
Email

Pre zadanie špecifických údajov daňovníka (napr. zákonného zástupcu, trvalý pobyt cudzinca na území SR, daňový nerezident apod.) je potrebné vyplniť príslušné údaje priamo v daňovom priznaní typu A alebo typu B. Vyplnené údaje môžete tiež preniesť kliknutím na tlačidlo "Preniesť údaje".

Záverečné údaje


Vrátenie preplatku na bankový účet Číslo účtu (IBAN) bude nastavené v prípade, že vznikne nárok na vrátenie preplatku. Ak ho nevyplníte, a nárok vznikne, nastaví sa "Vrátenie poštovou poukážkou".
Počet príloh Minimálny počet príloh je
- 1 pre typ A (zamestnanci)
- 4 pre typ B (živnostníci)
Prílohy sa uvádzajú aj keď sú nevyplnené ako súčasť priznania.
Dátum podania
Systémové správy